Coduri deseuri cf HG 856/2002

CODURI DESEURI cf. HG 856/2002

LISTA cuprinzând de?eurile, inclusiv de?eurile periculoase
De?eurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)


Categorii de de?euri


01. De?euri de la explorarea minier? ?i a carierelor ?i de la tratarea fizic? ?i chimic? a mineralelor
02. De?euri din agricultur?, horticultur?, acvacultur?, silvicultur?, vân?toare ?i pescuit, de la prepararea ?i procesarea alimentelor
03. De?euri de la prelucrarea lemnului ?i producerea pl?cilor ?i mobilei, pastei de hârtie, hârtiei ?i cartonului
04. De?euri din industriile piel?riei, bl?n?riei ?i textil?
05. De?euri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale ?i tratarea pirolitic? a c?rbunilor
06.
De?euri din procese chimice anorganice
07. De?euri din procese chimice organice
08. De?euri de la producerea, prepararea, furnizarea ?i utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri ?i emailuri vitroase), a
adezivilor, cleiurilor ?i cernelurilor tipografice
09. De?euri din industria fotografic?
10. De?euri din procesele termice
11. De?euri de la tratarea chimic? a suprafe?elor ?i acoperirea metalelor ?i a altor materiale; hidrometalurgie neferoas?
12. De?euri de la modelarea, tratarea mecanic? ?i fizic? a suprafe?elor metalelor ?i a materialelor plastice
13. De?euri uleioase ?i de?euri de combustibili lichizi (cu excep?ia uleiurilor
comestibile ?i a celor din capitolele 05, 12 ?i 19)
14.
De?euri de solven?i organici, agen?i de r?cire ?i carburan?i (cu excep?ia 07 ?i 08)
15. De?euri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante ?i îmbr?c?minte de protec?ie, nespecificate în alt? parte
16. De?euri nespecificate în alt? parte
17. De?euri din construc?ii ?i demol?ri (inclusiv p?mânt excavat din amplasamente contaminate)
18. De?euri din activit??i de ocrotire a s?n?t??ii umane sau din activit??i veterinare ?i/sau cercet?ri conexe (cu excep?ia de?eurilor de la prepararea
hranei în buc?t?rii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a s?n?t??ii)
19. De?euri de la instala?ii de tratare a reziduurilor, de la sta?iile de epurare a apelor uzate ?i de la tratarea apelor pentru alimentare cu ap? ?i
uz industrial
20. De?euri municipale ?i asimilabile din comer?, industrie, institu?ii, inclusiv frac?iuni colectate separat
01 DE?EURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIER? ?I A CARIERELOR ?I DE LA
TRATAREA FIZIC? ?I CHIMIC? A MINERALELOR


01 01 de?euri de la excavarea minereurilor
01 01 01 de?euri de la excavarea minereurilor metalifere
01 01 02 de?euri de la excavarea minereurilor ne-metalifere
01 03 de?euri de la procesarea fizic? ?i chimic? a minereurilor metalifere
01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
01 03 05* alte reziduuri cu con?inut de substan?e periculoase
01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 ?i 01 03 05
01 03 07* alte de?euri cu con?inut de substan?e periculoase de la procesarea fizic? ?i chimic? a minereurilor metalifere
01 03 08 de?euri sub form? de praf ?i pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07
01 03 09 n?moluri ro?ii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07
01 03 99 alte de?euri nespecificate
01 04 de?euri de la procesarea fizic? ?i chimic? a minereurilor nemetalifere
01 04 07* de?euri cu con?inut de substan?e periculoase de la procesarea fizic??i chimic? a minereurilor nemetalifere
01 04 08 de?euri de pietri? ?i sp?rturi de piatr?, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 09 de?euri de nisip ?i argil?
01 04 10 de?euri sub form? de praf ?i pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 11 de?euri de la procesarea le?iei ?i rocilor, care con?in s?ruri, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 12 reziduuri ?i alte de?euri de la sp?larea ?i purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 ?i 01 04 11
01 04 13 de?euri de la t?ierea ?i ?lefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 99 alte de?euri nespecificate
01 05 noroaie de foraj ?i alte de?euri de la forare
01 05 04 de?euri ?i noroaie de foraj pe baz? de ap? dulce
01 05 05* de?euri ?i noroaie de foraj cu con?inut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj ?i alte de?euri de forare cu con?inut de substan?e periculoase
01 05 07 noroaie de foraj ?i de?euri cu con?inut de baritin?, altele decât cele specificate la 01 05 05 ?i 01 05 06
01 05 08 noroaie de foraj ?i de?euri cu con?inut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 ?i 01 05 06
01 05 99 alte de?euri nespecificate
02 DE?EURI DIN AGRICULTUR?, HORTICULTUR?, ACVACULTUR?, SILVICULTUR?, VÂN?TOARE ?I PESCUIT, DE LA PREPARAREA ?I PROCESAREA ALIMENTELOR
02 01 de?euri din agricultur?, horticultur?, acvacultur?, silvicultur?, vân?toare ?i pescuit
02 01 01 n?moluri de la sp?lare ?i cur??are
02 01 02 de?euri de ?esuturi animale
02 01 03 de?euri de ?esuturi vegetale
02 01 04 de?euri de materiale plastice (cu excep?ia ambalajelor)
02 01 06 dejec?ii animaliere (materii fecale, urin?, inclusiv resturi de paie) colectate separat ?i tratate în afara incintei
02 01 07 de?euri din exploatarea forestier?
02 01 08* de?euri agrochimice cu con?inut de substan?e periculoase
02 01 09 de?euri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
02 01 10 de?euri metalice
02 01 99 alte de?euri nespecificate
02 02 de?euri de la prepararea ?i procesarea c?rnii, pe?telui ?i altor alimente de origine animal?
02 02 01 n?moluri de la sp?lare ?i cur??are
02 02 02 de?euri de ?esuturi animale
02 02 03 materii care nu se preteaz? consumului sau proces?rii
02 02 04 n?moluri de la epurarea, efluen?ilor proprii
02 02 99 alte de?euri nespecificate
02 03 de?euri de la prepararea ?i procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,ceaiului ?i tutunului; producerea conservelor; prepararea ?i fermentarea drojdiei ?i extractului de drojdie ?i melasei
02 03 01 n?moluri de la sp?lare, cur??are, decojire, centrifugare ?i separare
02 03 02 de?euri de agen?i de conservare
02 03 03 de?euri de la extrac?ia cu solven?i
02 03 04 materii care nu se preteaz? consumului sau proces?rii
02 03 05 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii
02 03 99 alte de?euri nespecificate
02 04 de?euri de la procesarea zah?rului
02 04 01 n?moluri de la cur??area ?i sp?larea sfeclei de zah?r
02 04 02 de?euri de carbonat de calciu
02 04 03 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii
02 04 99 alte de?euri nespecificate
02 05 de?euri din industria produselor lactate
02 05 01 materii care nu se preteaz? consumului sau proces?rii
02 05 02 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii
02 05 99 alte de?euri nespecificate
02 06 de?euri din industria produselor de panifica?ie ?i cofet?rie
02 06 01 materii care nu se preteaz? consumului sau proces?rii
02 06 02 de?euri de agen?i de conservare
02 06 03 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii
02 06 99 alte de?euri nespecificate
02 07 de?euri de la producerea b?uturilor alcoolice ?i nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul ?i cacaua)
02 07 01 de?euri de la sp?larea, cur??area ?i prelucrarea mecanic? a materiei prime
02 07 02 de?euri de la distilarea b?uturilor alcoolice
02 07 03 de?euri de la tratamente chimice
02 07 04 materii care nu se preteaz? consumului sau proces?rii
02 07 05 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?
02 07 99 alte de?euri nespecificate
03 DE?EURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ?I PRODUCEREA PL?CILOR ?I MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ?I CARTONULUI
03 01 de?euri de la procesarea lemnului ?i producerea pl?cilor ?i mobilei
03 01 01 de?euri de scoar?? ?i de plut?
03 01 04* rumegu?, tala?, a?chii, resturi de scândur? ?i furnir cu con?inut de substan?e periculoase
03 01 05 rumegu?, tala?, a?chii, resturi de scândur? ?i furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
03 01 99 alte de?euri nespecificate
03 02 de?euri de la conservarea lemnului
03 02 01* agen?i de conservare organici nehalogena?i pentru lemn
03 02 02* agen?i de conservare organoclorura?i pentru lemn
03 02 03* agen?i de conservare organometalici pentru lemn
03 02 04* agen?i de conservare anorganici pentru lemn
03 02 05* al?i agen?i de conservare pentru lemn, cu con?inut de substan?e periculoase
03 02 99 al?i agen?i de conservare pentru lemn, nespecifica?i
03 03 de?euri de la producerea ?i procesarea pastei de hârtie, hârtiei ?i cartonului
03 03 01 de?euri de lemn ?i de scoar??
03 03 02 n?moluri de le?ie verde (de la recuperarea solu?iilor de fierbere)
03 03 05 n?moluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei
03 03 07 de?euri mecanice de la fierberea hârtiei ?i cartonului reciclate
03 03 08 de?euri de la sortarea hârtiei ?i cartonului destinate recicl?rii
03 03 09 de?euri de n?mol de caustificare
03 03 10 fibre, n?moluri de la separarea mecanic?, cu con?inut de fibre, material de umplutur?, cretare
03 03 11 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10
03 03 99 alte de?euri nespecificate
04 DE?EURI DIN INDUSTRIILE PIEL?RIEI, BL?N?RIEI ?I TEXTIL?
04 01 de?euri din industriile piel?riei ?i bl?n?riei
04 01 01 de?euri de la seruire
04 01 02 de?euri de la cenu??rire
04 01 03* de?euri de la degresare cu con?inut de solven?i f?r? faza lichid?
04 01 04 flota de t?b?cire cu con?inut de crom
04 01 05 flota de t?b?cire f?r? con?inut de crom
04 01 06 n?moluri, în special de la epurarea efluen?ilor în incinta cu con?inut de crom
04 01 07 n?moluri, în special de la epurarea efluen?ilor în incinta, f?r? con?inut de crom
04 01 08 de?euri de piele t?b?cit? (r?z?turi, stutuituri, t?ieturi, praf de lustruit) cu con?inut de crom
04 01 09 de?euri de la apretare ?i finisare
04 01 99 alte de?euri nespecificate
04 02 de?euri din industria textil?
04 02 09 de?euri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materii organice din produse naturale (gr?sime, cear?)
04 02 14* de?euri de la finisare cu con?inut de solven?i organici
04 02 15 de?euri de la finisare cu alt con?inut decât cel specificat la 04 02 14
04 02 16* coloran?i ?i pigmen?i cu con?inut de substan?e periculoase
04 02 17 coloran?i ?i pigmen?i, al?ii decât cei specifica?i la 04 02 16
04 02 19* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incinta cu con?inut de substan?e periculoase
04 02 20 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 04 02 19
04 02 21 de?euri de fibre textile neprocesate
04 02 22 de?euri de fibre textile procesate
04 02 99 alte de?euri nespecificate
05 DE?EURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ?I TRATAREA PIROLITIC? A C?RBUNILOR
05 01 de?euri de la rafinarea petrolului
05 01 02* ?lamuri de la desalinizare
05 01 03* ?lamuri din rezervoare
05 01 04* n?moluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* n?moluri uleioase de la opera?iile de între?inere a instala?iilor ?i echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incinta cu con?inut de substan?e periculoase
05 01 10 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 05 01 09
05 01 11* de?euri de la sp?larea combustibililor cu baze
05 01 12* acizi cu con?inut de uleiuri
05 01 13 n?moluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14 de?euri de la coloanele de r?cire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16 de?euri cu con?inut de sulf de la desulfurarea petrolului
05 01 17 bitum
05 01 99 alte de?euri nespecificate
05 06 de?euri de la tratarea pirolitic? a c?rbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 de?euri de la coloanele de r?cire
05 06 99 alte de?euri nespecificate
05 07 de?euri de la purificarea ?i transportul gazelor naturale
05 07 01* de?euri cu con?inut de mercur
05 07 02 de?euri cu con?inut de sulf
05 07 99 alte de?euri nespecificate
06 DE?EURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
06 01 de?euri de la producerea, prepararea, furnizarea ?i utilizarea acizilor
06 01 01* acid sulfuric ?i acid sulfuros
06 01 02* acid clorhidric
06 01 03* acid fluorhidric
06 01 04* acid fosforic ?i acid fosforos
06 01 05* acid azotic ?i acid azotos
06 01 06* al?i acizi
06 01 99 alte de?euri nespecificate
06 02 de?euri de la PPFU bazelor
06 02 01* hidroxid de calciu
06 02 03* hidroxid de amoniu
06 02 04* hidroxid de sodiu ?i potasiu
06 02 05* alte baze
06 02 99 alte de?euri nespecificate
06 03 de?euri de la PPFU s?rurilor ?i a solu?iilor lor ?i a oxizilor metalici
06 03 11* s?ruri solide ?i solu?ii cu con?inut de cianuri
06 03 13* s?ruri solide ?i solu?ii cu con?inut de metale grele
06 03 14 s?ruri solide ?i solu?ii, altele decât cele specificate la 06 03 11 ?i 06 03 13
06 03 15* oxizi metalici cu con?inut de metale grele
06 03 16 oxizi metalici, al?ii decât cei specifica?i la 06 03 15
06 03 99 alte de?euri nespecificate
06 04 de?euri cu con?inut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
06 04 03* de?euri cu con?inut de arsen
06 04 04* de?euri cu con?inut de mercur
06 04 05* de?euri cu con?inut de alte metale grele
06 04 99 alte de?euri nespecificate
06 05 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii
06 05 02* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
06 05 03 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 06 05 02
06 06 de?euri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare ?i desulfurare
06 06 02* de?euri cu con?inut de sulfuri periculoase
06 06 03 de?euri cu con?inut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02
06 06 99 alte de?euri nespecificate
06 07 de?euri de la PPFU halogenilor ?i a proceselor chimice cu halogeni
06 07 01* de?euri cu con?inut de azbest de la electroliz?
06 07 02* c?rbune activ de la producerea clorului
06 07 03* n?mol de sulfat de bariu cu con?inut de mercur
06 07 04* solu?ii ?i acizi, de exemplu acid de contact
07 02 de?euri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic ?i fibrelor artificiale
07 02 01* lichide apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 02 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 02 04* al?i solven?i organici, solu?ii de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac?ie
07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reac?ie
07 02 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 02 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 02 11* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 02 12 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 01 11
07 02 13 de?euri de materiale plastice
07 02 14* de?euri de aditivi cu con?inut de substan?e periculoase
07 02 15 de?euri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
07 02 16* de?euri cu con?inut de siliconi periculo?i
07 02 17 de?euri cu con?inut de siliconi altele decât cele men?ionate la 07 02 16*
07 02 99 alte de?euri nespecificate
07 03 de?euri de la PPFU vopselelor ?i pigmen?ilor organici (cu excep?ia 06 11)
07 03 01* lichide apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 03 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 03 04* al?i solven?i organici, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac?ie
07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reac?ie
07 03 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 03 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 03 11* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 03 12 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 03 11
07 03 99 alte de?euri nespecificate
07 04 de?euri de la PPFU produselor de protec?ie a instala?iilor (cu excep?ia 02 01 08 ?i 02 01 09), agen?ilor de conservare a lemnului(cu excep?ia 03 02) ?i altor biocide
07 04 01* lichide apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 04 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 04 04* al?i solven?i organici, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac?ie
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reac?ie
07 04 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 04 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 04 11* n?moluri de la tratarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 04 12 n?moluri de la tratarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 04 11
07 04 13* de?euri solide cu con?inut de substan?e periculoase
07 04 99 alte de?euri nespecificate
06 07 99 alte de?euri nespecificate
06 08 de?euri de la PPFU siliconului ?i a deriva?ilor din silicon
06 08 02* de?euri cu con?inut de siliconi periculo?i
06 08 99 alte de?euri nespecificate
06 09 de?euri de la PPFU produselor chimice cu fosfor ?i de la procesele chimice cu fosfor
06 09 02 zgur? fosforoas?
06 09 03* de?euri pe baz? de calciu care con?in sau sunt contaminate cu substan?e periculoase
06 09 04 de?euri pe baz? de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03
06 09 99 alte de?euri nespecificate
06 10 de?euri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot ?i ob?inerea îngr???mintelor
06 10 02* de?euri cu con?inut de substan?e periculoase
06 10 99 alte de?euri nespecificate
06 11 de?euri de la producerea pigmen?ilor anorganici ?i a opacizan?ilor
06 11 01 de?euri pe baz? de calciu de la producerea bioxidului de titan
06 11 99 alte de?euri nespecificate
06 13 de?euri de la procese chimice anorganice f?r? alt? specifica?ie
06 13 01* produ?i anorganici de protec?ie a instala?iei, agen?i de conservare a lemnului ?i alte biocide.
06 13 02* c?rbune activ epuizat (cu excep?ia 06 07 02)
06 13 03 negru de fum
06 13 04* de?euri de la procesele cu azbest
06 13 05* funingine
06 13 99 alte de?euri nespecificate
07 DE?EURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
07 01 de?euri de la producerea, prepararea, furnizarea ?i utilizarea (PPFU) produ?ilor chimici organici de baz?
07 01 01* solu?ii apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 01 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 01 04* al?i solven?i organici, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare ?i reac?ie
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare ?i reac?ie
07 01 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 01 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 01 11* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 01 12 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 01 11
07 01 99 alte de?euri nespecificate
07 05 de?euri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 05 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 05 04* al?i solven?i organici, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac?ie
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reac?ie
07 05 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 05 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 05 11* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 05 12 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 05 11
07 05 13* de?euri solide cu con?inut de substan?e periculoase
07 05 14 de?euri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
07 05 99 alte de?euri nespecificate
07 06 de?euri de la PPFU gr?similor, unsorilor, s?punurilor, detergen?ilor, dezinfectan?ilor ?i produselor cosmetice
07 06 01* lichide apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 06 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 06 04* al?i solven?i organici, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac?ie
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reac?ie
07 06 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 06 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 06 11* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 06 12 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 06 11
07 06 99 alte de?euri nespecificate
07 07 de?euri de la PPFU produselor chimice înnobilate ?i a produselor chimice nespecificate în list?
07 07 01* lichide apoase de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 07 03* solven?i organici halogena?i, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 07 04* al?i solven?i organici, lichide de sp?lare ?i solu?ii mum?
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac?ie
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reac?ie
07 07 09* turte de filtrare halogenate ?i absorban?i epuiza?i
07 07 10* alte turte de filtrare ?i absorban?i epuiza?i
07 07 11* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
07 07 12 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 07 07 11
07 07 99 alte de?euri nespecificate
08 DE?EURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ?I UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ?I EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ?I CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 01 de?euri de la PPFU vopselelor ?i lacurilor ?i îndep?rtarea acestora
08 01 11* de?euri de vopsele ?i lacuri cu con?inut de solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 01 12 de?euri de vopsele ?i lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
08 01 13* n?moluri de la vopsele ?i lacuri cu con?inut de solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 01 14 n?moluri de la vopsele ?i lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13
08 01 15* n?moluri apoase cu con?inut de vopsele ?i lacuri ?i solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 01 16 n?moluri apoase cu con?inut de vopsele ?i lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15
08 01 17* de?euri de la îndep?rtarea vopselelor ?i lacurilor cu con?inut de solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 01 18 de?euri de la îndep?rtarea vopselelor ?i lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu con?inut de vopsele ?i lacuri ?i solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu con?inut de vopsele ?i lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19
08 01 21* de?euri de la îndep?rtarea vopselelor ?i lacurilor
08 01 99 alte de?euri nespecificate
08 02 de?euri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
08 02 01 de?euri de pulberi de acoperire
08 02 02 n?moluri apoase cu con?inut de materiale ceramice
08 02 03 suspensii apoase cu con?inut de materiale ceramice
08 02 99 alte de?euri nespecificate
08 03 de?euri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07 n?moluri apoase cu con?inut de cerneluri
08 03 08 de?euri lichide apoase cu con?inut de cerneluri
08 03 12* de?euri de cerneluri cu con?inut de substan?e periculoase
08 03 13 de?euri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
08 03 14* n?moluri de cerneluri cu con?inut de substan?e periculoase
08 03 15 n?moluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
08 03 16* de?euri de solu?ii de gravare
08 03 17* de?euri de tonere de imprimante cu con?inut de substan?e periculoase
08 03 18 de?euri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99 alte de?euri nespecificate
08 04 de?euri de la PPFU adezivilor ?i cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
08 04 09* de?euri de adezivi ?i cleiuri cu con?inut de solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 04 10 de?euri de adezivi ?i cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
08 04 11* n?moluri de adezivi ?i cleiuri cu con?inut de solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 04 12 n?moluri de adezivi ?i cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11
08 04 13* n?moluri apoase cu con?inut de adezivi ?i cleiuri ?i solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 04 14 n?moluri apoase cu con?inut de adezivi ?i cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13
08 04 15* de?euri lichide apoase cu con?inut de adezivi ?i cleiuri ?i solven?i organici sau alte substan?e periculoase
08 04 16 de?euri lichide apoase cu con?inut de adezivi ?i cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99 alte de?euri nespecificate
08 05 alte de?euri nespecificate în 08
08 05 01* de?euri de izociana?i
09 DE?EURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFIC?
09 01 de?euri din industria fotografic?
09 01 01* developan?i pe baz? de ap? ?i solu?ii de activare
09 01 02* solu?ii de developare pe baz? de ap? pentru pl?cile offset
09 01 03* solu?ii de developare pe baz? de solven?i
09 01 04* solu?ii de fixare
09 01 05* solu?ii de albire ?i solu?ii de albire filatoare
09 01 06* de?euri cu con?inut de argint de la tratarea în incint? a de?eurilor fotografice
09 01 07 film sau hârtie fotografic? cu con?inut de argint sau compu?i de argint
09 01 08 film sau hârtie fotografic? f?r? con?inut de argint sau compu?i de argint
09 01 10 camere de unic? folosin?? f?r? baterii
09 01 11* camer? de unic? folosin?? cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
09 01 12 camere de unic? folosin?? cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11
09 01 13* de?euri apoase lichide de la recuperarea în incint? a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06
09 01 99 alte de?euri nespecificate
10 DE?EURI DIN PROCESELE TERMICE
10 01 de?euri de la centralele termice ?i de la alte instala?ii de combustie (cu excep?ia 19)
10 01 01 cenu?? de vatr?, zgur? ?i praf de cazan (cu excep?ia prafului de cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02 cenu?? zbur?toare de la arderea c?rbunelui
10 01 03 cenu?? zbur?toare de la arderea turbei ?i lemnului netratat
10 01 04* cenu?? zbur?toare de la arderea uleiului ?i praf de cazan
10 01 05 de?euri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 07 n?moluri pe baz? de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 09* acid sulfuric
10 01 13* cenu?i zbur?toare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
10 01 14* cenu?? de vatr?, zgur? ?i praf de cazan de la co-incinerarea de?eurilor cu con?inut de substan?e periculoase
10 01 15 cenu?? de vatr?, zgur? ?i praf de cazan de la co-incinerarea altor de?euri decât cele specificate la 10 01 14
10 01 16* cenu?? zbur?toare de la co-incinerare cu con?inut de substan?e periculoase
10 01 17 cenu?? zbur?toare de la co-incinerare, alta decât cea specificat? la 10 01 16
10 01 18* de?euri de la sp?larea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 01 19 de?euri de la sp?larea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 ?i 10 01 18
10 01 20* n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, cu con?inut de substan?e periculoase
10 01 21 n?moluri de la epurarea efluen?ilor în incint?, altele decât cele specificate la 10 01 20
10 01 22* n?moluri apoase de la sp?larea cazanului de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 01 23 n?moluri apoase de la sp?larea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22
10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 25 de?euri de la depozitarea combustibilului ?i de la preg?tirea c?rbunelui de ardere pentru instala?iile termice
10 01 26 de?euri de la epurarea apelor de r?cire
10 01 99 alte de?euri nespecificate
10 02 de?euri din industria siderurgic?
10 02 01 de?euri de la procesarea zgurii
10 02 02 zgura neprocesat?
10 02 07* de?euri solide de la epurarea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 02 08 de?euri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07
10 02 10 cruste de tunder
10 02 11* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de uleiuri
10 02 12 de?euri de la epurarea apelor de r?cire, altele decât cele specificate la 10 02 11
10 02 13* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 02 14 n?moluri ?i turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13
10 02 15 alte n?moluri ?i turte de filtrare
10 02 99 alte de?euri nespecificate
10 03 de?euri din metalurgia termic? a aluminiului
10 03 02 resturi de anozi
10 03 04* zguri de la topirea primar?
10 03 05 de?euri de alumin?
10 03 08* zguri saline de la topirea secundar?
10 03 09* scorii negre de la topirea secundar?
10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apa, gaze inflamabile în cantit??i periculoase
10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
10 03 17* de?euri cu con?inut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18 de?euri cu con?inut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17
10 03 19* praf din gazele de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
10 03 21* alte particule ?i praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu con?inut de substan?e periculoase
10 03 22 alte particule ?i praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21
10 03 23* de?euri solide de la epurarea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 03 24 de?euri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23
10 03 25* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 03 26 n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25
10 03 27* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de ulei
10 03 28 de?euri de la epurarea, apelor de r?cire, altele decât cele specificate la 10 03 27
10 03 29* de?euri de la epurarea zgurilor saline ?i scoriile negre cu con?inut de substan?e periculoase
10 03 30 de?euri de la epurarea zgurilor saline ?i scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29
10 03 99 alte de?euri nespecificate
10 04 de?euri din metalurgia termic? a plumbului
10 04 01* zguri de la topirea primar? ?i secundar?
10 04 02* scorii ?i cruste de la topirea primar? ?i secundar?
10 04 03* arseniat de calciu
10 04 04* praf din gazul de ardere
10 04 05* alte particule ?i praf
10 04 06* de?euri solide de la epurarea gazelor
10 04 07* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 04 09* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de ulei
10 04 10 de?euri de la epurarea apelor de r?cire, altele decât cele specificate la 10 04 09
10 04 99 alte de?euri nespecificate
10 05 de?euri din metalurgia termic? a zincului
10 05 01 zguri de la topirea primar? ?i secundar?
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04 alte particule ?i praf
10 05 05* de?euri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 05 08* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de ulei
10 05 09 de?euri de la epurarea apelor de r?cire, altele decât cele specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii ?i cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantit??i periculoase
10 05 11 scorii ?i cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
10 05 99 alte de?euri nespecificate
10 06 de?euri din metalurgia termic? a cuprului10 06 01 zguri de la topirea primar? ?i secundar?
10 06 02 scorii ?i cruste de la topirea primar? ?i secundar?
10 06 03* praf din gazul de ardere
10 06 04 alte particule ?i praf
10 06 06* de?euri solide de la epurarea gazelor
10 06 07* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 06 09* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de ulei
10 06 10 de?euri de la epurarea apelor de r?cire, altele decât cele specificate la 10 06 09
10 06 99 alte de?euri nespecificate
10 07 de?euri din metalurgia termic? a argintului, aurului ?i platinei
10 07 01 zguri de la topirea primar? ?i secundar?
10 07 02 scorii ?i cruste de la topirea primar? ?i secundar?
10 07 03 de?euri solide de la epurarea gazelor
10 07 04 alte particule ?i praf
10 07 05 n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 07 07* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de ulei
10 07 08 de?euri de la epurarea apelor de r?cire, altele decât cele specificate la 10 07 07
10 07 99 alte de?euri nespecificate
10 08 de?euri din metalurgia termic? a altor neferoase
10 08 04 particule ?i praf
10 08 08* zgur? salin? de la topirea primar? ?i secundar?
10 08 09 alte zguri
10 08 10* scorii ?i cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantit??i periculoase
10 08 11 scorii ?i cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
10 08 12* de?euri cu con?inut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13 de?euri cu con?inut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12
10 08 14 resturi de anozi
10 08 15* praf din gazul de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
10 08 17* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 08 18 n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele men?ionate la 10 08 17
10 08 19* de?euri de la epurarea apelor de r?cire cu con?inut de ulei
10 08 20 de?euri de la epurarea apelor de r?cire, altele decât cele men?ionate la 10 08 19
10 08 99 alte de?euri nespecificate
10 09 de?euri de la turnarea pieselor feroase
10 09 03 zgura de topitorie
10 09 05* miezuri ?i forme de turnare care nu au fost înc? folosite la turnare cu con?inut de substan?e periculoase
10 09 06 miezuri ?i forme de turnare care nu au fost înc? folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
10 09 07* miezuri ?i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu con?inut de substan?e periculoase
10 09 08 miezuri ?i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07
10 09 09* praf din gazul de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
10 09 11* alte particule care con?in substan?e periculoase
10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11
10 09 13* de?euri de lian?i cu con?inut de substan?e periculoase
10 09 14 de?euri de lian?i, altele decât cele specificate la 10 09 13
10 09 15* de?euri de agen?i pentru detectarea fisurilor, cu con?inut de substan?e periculoase
10 09 16 de?euri de agen?i pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15
10 09 99 alte de?euri nespecificate
10 10 de?euri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03 zgura de topitorie
10 10 05* miezuri ?i forme de turnare care nu au fost înc? folosite la turnare cu con?inut de substan?e periculoase
10 10 06 miezuri ?i forme de turnare care nu au fost înc? folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
10 10 07* miezuri ?i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu con?inut de substan?e periculoase
10 10 08 miezuri ?i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07
10 10 09* praf din gazul de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
10 10 11* alte particule cu con?inut de substan?e periculoase
10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
10 10 13* de?euri de lian?i cu con?inut de substan?e periculoase
10 10 14 de?euri de lian?i, altele decât cele specificate la 10 10 13
10 10 15* de?euri de agen?i pentru detectarea fisurilor, cu con?inut de substan?e periculoase
10 10 16 de?euri de agen?i pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15
10 10 99 alte de?euri nespecificate
10 11 de?euri de la producerea sticlei ?i a produselor din sticl?
10 11 03 de?euri din fibre de sticl?
10 11 05 particule ?i praf
10 11 09* de?euri de la prepararea amestecurilor, anterior proces?rii termice, cu con?inut de substan?e periculoase
10 11 10 de?euri de la prepararea, amestecurilor, anterior proces?rii termice, altele decât cele specificate la 10 11 09
10 11 11* de?euri de sticl?, sub form? de particule fine ?i pudr? de sticl? cu con?inut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
10 11 12 de?euri de sticl?, altele decât cele specificate la 10 11 11
10 11 13* n?moluri de la ?lefuirea ?i polizarea sticlei cu con?inut de substan?e periculoase
10 11 14 n?moluri de la ?lefuirea ?i polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13
10 11 15* de?euri solide de la epurarea gazelor de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 11 16 de?euri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15
10 11 17* n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu con?inut de substan?e periculoase
10 11 18 n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17
10 11 19* de?euri solide de la epurarea efluen?ilor proprii cu con?inut de substan?e periculoase
10 11 20 de?euri solide de la epurarea efluen?ilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19
10 11 99 alte de?euri nespecificate
10 12 de?euri de la fabricarea materialelor ceramice, c?r?mizilor, ?iglelor ?i materialelor de construc?ie
10 12 01 de?euri de la prepararea amestecurilor anterior proces?rii termice
10 12 03 particule ?i praf
10 12 05 n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 12 06 forme ?i mulaje uzate
10 12 08 de?euri ceramice, de c?r?mizi, ?igle sau materiale de construc?ie (dup? procesarea termic?)
10 12 09* de?euri solide de la epurarea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 12 10 de?euri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09
10 12 11* de?euri de la sm?l?uire cu con?inut de metale grele
10 12 12 de?euri de la sm?l?uire, altele decât cele specificate la 10 12 11
10 12 13 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii
10 12 99 alte de?euri nespecificate
10 13 de?euri de la fabricarea cimentului, varului ?i gipsului, a articolelor ?i produselor derivate din ele
10 13 01 de?euri de la prepararea amestecului, anterior proces?rii termice
10 13 04 de?euri de la calcinarea ?i hidratarea varului
10 13 06 particule ?i praf (cu excep?ia 10 13 12 ?i 10 13 13)
10 13 07 n?moluri ?i turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 13 09* de?euri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu con?inut de azbest
10 13 10 de?euri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09
10 13 11 de?euri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 ?i 10 13 10
10 13 12* de?euri solide de la epurarea gazelor cu con?inut de substan?e periculoase
10 13 13 de?euri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12
10 13 14 de?euri de beton ?i n?moluri cu beton
10 13 99 alte de?euri nespecificate
10 14 de?euri de la crematorii
10 14 01* de?euri de la sp?larea gazelor cu con?inut de mercur
11 DE?EURI DE LA TRATAREA CHIMIC? A SUPRAFE?ELOR ?I ACOPERIREA METALELOR ?I ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROAS?
11 01 de?euri de la tratarea chimic? de suprafa?? ?i acoperirea metalelor ?i altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalin?, de fabricare a anozilor)
11 01 05* acizi de decapare
11 01 06* acizi f?r? alt? specifica?ie
11 01 07* baze de decapare
11 01 08* n?moluri cu con?inut de fosfa?i
11 01 09* n?moluri ?i turte de filtrare cu con?inut de substan?e periculoase
11 01 10 n?moluri ?i turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09
11 01 11* lichide apoase de cl?tire cu con?inut de substan?e periculoase
11 01 12 lichide apoase de cl?tire, altele decât cele specificate la 11 01 11
10 01 13* de?euri de degresare cu con?inut de substan?e periculoase
11 01 14 de?euri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
11 01 15* elua?i ?i n?moluri de la sistemele de membrane sau de schimb?tori de ioni care con?in substan?e periculoase
11 01 10* r??ini schimb?toare de ioni saturate sau epuizate
11 01 98* alte de?euri con?inând substan?e periculoase
11 01 99 alte de?euri nespecificate
11 02 de?euri din procesele de hidrometalurgie neferoas?
11 02 02* n?moluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
11 02 03 de?euri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliz? în solu?ie
11 02 05* de?euri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu con?inut de substan?e periculoase
11 02 06 de?euri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05
11 02 07* alte de?euri cu con?inut de substan?e periculoase
11 02 99 alte de?euri nespecificate
11 03 n?moluri ?i solide de la procesele de c?lire
11 03 01* de?euri cu con?inut de cianuri
11 03 02* alte de?euri
11 08 de?euri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01 zinc dur
11 05 02 cenu?? de zinc
11 05 03* de?euri solide de la epurarea gazelor
11 05 04* baie uzat?
11 05 99 alte de?euri nespecificate
12 DE?EURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANIC? ?I FIZIC? A SUPRAFE?ELOR METALELOR ?I A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 de?euri de la modelarea ?i tratamentul fizic ?i mecanic al suprafe?elor metalelor ?i materialelor plastice
12 01 01 pilitur? ?i ?pan feros
12 01 02 praf ?i suspensii de metale feroase
12 01 03 pilitur? ?i ?pan neferos
12 01 04 praf ?i particule de metale neferoase
12 01 05 pilitur? ?i ?pan de materiale plastice
12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu con?inut de halogeni (cu excep?ia emulsiilor ?i solu?iilor)
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate f?r? halogeni (cu excep?ia emulsiilor ?i solu?iilor)
12 01 08* emulsii ?i solu?ii de ungere uzate cu con?inut de halogeni
12 01 09* emulsii ?i solu?ii de ungere uzate f?r? halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri ?i gr?simi uzate
12 01 13 de?euri de la sudur?
12 01 14* n?moluri de la ma?ini-unelte cu con?inut de substan?e periculoase
12 01 15 n?moluri de la ma?ini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14
12 01 16* de?euri de materiale de sablare cu con?inut de substan?e periculoase
12 01 17 de?euri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16
12 01 18* n?moluri metalice (de la m?run?ire, honuire, lepuire) cu con?inut de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere u?or biodegradabile
12 01 20* piese de polizare uzate m?run?ite ?i materiale de polizare m?run?ite cu con?inut de substan?e periculoase
12 01 21 piese uzate de polizare m?run?ite ?i materiale de polizare m?run?ite, altele decât cele specificate la 12 01 20
12 01 99 alte de?euri nespecificate
12 03 de?euri de la procesele de degresare cu ap? sau abur (cu excep?ia 11)
12 03 01* lichide apoase de sp?lare
12 03 02* de?euri de la degresarea cu abur
13 DE?EURI ULEIOASE ?I DE?EURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excep?ia uleiurilor comestibile ?i a celor din capitolele 05, 12 ?i 19)
13 01 de?euri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu con?inut de PCB1
_______________
1 Pentru scopul acestei liste de de?euri PCB se va defini conform HG 173/2000.

13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice u?or biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie ?i de ungere
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie ?i de ungere
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie ?i de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie ?i de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie ?i de ungere u?or biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie ?i de ungere
13 03 de?euri de uleiuri izolante ?i de transmitere a c?ldurii
13 03 01* uleiuri izolante ?i de transmitere a c?ldurii cu con?inut de PCB
13 03 05* uleiuri minerale clorinate izolante ?i de transmitere a c?ldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante ?i de transmitere a c?ldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante ?i de transmitere a c?ldurii
13 03 09* uleiuri izolante ?i de transmitere a c?ldurii u?or biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante ?i de transmitere a c?ldurii
13 04 uleiuri de santin?
13 04 01* uleiuri de santin? din naviga?ia pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santin? din colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santin? din alte tipuri de naviga?ie
13 05 de?euri de la separarea ulei/ap?
13 05 01* solide din paturile de nisip ?i separatoarele ulei/ap?
13 05 02* n?moluri de la separatoarele ulei/ap?
13 05 03* n?moluri de intercep?ie
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/ap?
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/ap?
13 05 08* amestecuri de de?euri de la paturile de nisip ?i separatoarele ulei/ap?
13 07 de?euri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil ?i combustibil diesel
13 07 02* benzin?
13 07 03* al?i combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08 alte de?euri uleioase nespecificate
13 08 01* n?moluri ?i emulsii de la desalinizare
13 08 02* alte emulsii
13 08 99* alte de?euri nespecificate
14 DE?EURI SE SOLVEN?I ORGANICI, AGEN?I DE R?CIRE ?I AGEN?I DE PROPULSARE (cu excep?ia 07 ?i 08)
14 06 de?euri de solven?i organici, agen?i de r?cire ?i agen?i de propulsare pentru formarea spumei ?i a aerosolilor
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* al?i solven?i halogena?i ?i amestecuri de solven?i
14 06 03* al?i solven?i ?i amestecuri de solven?i
14 06 04* n?moluri sau de?euri solide cu con?inut de solven?i halogena?i
14 06 05* n?moluri sau de?euri solide cu con?inut de al?i solven?i
15 DE?EURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ?I ÎMBR?C?MINTE DE PROTEC?IE, NESPECIFICATE ÎN ALT? PARTE
15 01 ambalaje (inclusiv de?eurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hârtie ?i carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticl?
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care con?in reziduuri sau sunt contaminate cu substan?e periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care con?in o matri?? poroas? format? din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
15 02 absorban?i, materiale filtrante, materiale de lustruire ?i echipamente de protec?ie
15 02 02* absorban?i, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei f?r? alt? specifica?ie), materiale de lustruire, îmbr?c?minte de protec?ie contaminat? cu substan?e periculoase
15 02 03 absorban?i, materiale filtrante, materiale de lustruire ?i îmbr?c?minte de protec?ie, altele decât cele specificate la 15 02 02
16 DE?EURI NESPECIFICATE ÎN ALT? PARTE
16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) ?i de?euri de la dezmembrarea vehiculelor casate ?i între?inerea vehiculelor (cu excep?ia 13, 14, 16 06 ?i 16 08)
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu con?in lichide sau alte componente periculoase
16 01 07* filtre de ulei
16 01 08* componente cu con?inut de mercur
16 01 09* componente cu con?inut de PCB
16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protec?ie (air bags))
16 01 11* pl?cu?e de frân? cu con?inut de azbest
16 01 12 pl?cu?e de frân?, altele decât cele specificate la 16 01 11
16 01 13* lichide de frân?
16 01 14* fluide antigel cu con?inut de substan?e periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
16 01 17 metale feroase
16 01 18 metale neferoase
16 01 19 materiale plastice
16 01 20 sticl?
16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 ?i 16 01 13 ?i 16 01 14
16 01 22 componente f?r? alt? specifica?ie
16 01 99 alte de?euri nespecificate
16 02 de?euri de la echipamente electrice ?i electronice
16 02 09* transformatori ?i condensatori con?inând PCB
16 02 10* echipamente casate cu con?inut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 01 09
16 02 11* echipamente casate cu con?inut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu con?inut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu con?inut de componente periculoase2 altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
___________
2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice ?i electronice pot include acumulatorii ?i bateriile men?ionate la 16 06 ?i marcate ca periculoase;comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice ?i alte tipuri de sticle activate.

16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15
16 03 grupe nespecificate ?i produse neobi?nuite
16 03 03* de?euri anorganice cu con?inut de substan?e periculoase
16 03 04 de?euri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
16 03 05* de?euri organice cu con?inut de substan?e periculoase
16 03 06 de?euri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
16 04 de?euri de explozivi
16 04 01* de?euri de muni?ie
16 04 02* de?euri de artificii
16 04 03* alte de?euri de explozivi
16 05 containere pentru gaze sub presiune ?i chimicale expirate
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu con?inut de substan?e periculoase
16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu con?inut de alte substan?e decât cele specificate la 16 05 04
16 05 06* substan?e chimice de laborator constând din sau con?inând substan?e periculoase inclusiv amestecurile de substan?e chimice de laborator
16 05 07* substan?e chimice anorganice de laborator expirate constând din sau con?inând substan?e periculoase
16 05 08* substan?e chimice organice de laborator expirate, constând din sau con?inând substan?e periculoase
16 05 09 substan?e chimice expirate, altele decât cele men?ionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08
16 06 baterii ?i acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu con?inut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu excep?ia 16 06 03)
16 06 05 alte baterii ?i acumulatori
16 06 06* electroli?i colecta?i separat din baterii ?i acumulatori
16 07 de?euri de la cur??area cisternelor de transport ?i de stocare (cu excep?ia 05 ?i 13)
16 07 08* de?euri cu con?inut de ?i?ei
16 07 09* de?euri con?inând alte substan?e periculoase
16 07 99 alte de?euri nespecificate
16 08 catalizatori uza?i
16 08 01 catalizatori uza?i cu con?inut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platin? (cu excep?ia 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uza?i cu con?inut de metale tranzi?ionale periculoase3 sau compu?i ai metalelor tranzi?ionale periculoase
____________
3 Pentru aceast? pozi?ie materialele tranzi?ionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden ?i tantal. Aceste metale ?i compu?ii lor sunt periculo?i dac? sunt clasifica?i ca atare substan?e periculoase. Aceast? clasificare a substan?elor periculoase poate determina în ce m?sur? aceste metale tranzi?ionale ?i care dintre compu?ii lor reprezint? substan?e periculoase.

16 08 03 catalizatori uza?i cu con?inut de metale tranzi?ionale sau compu?i ai metalelor tranzi?ionale, f?r? alte specifica?ii
16 08 04 catalizatori uza?i de la cracare catalitic? (cu excep?ia 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uza?i cu con?inut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uza?i contamina?i cu substan?e periculoase
16 09 substan?e oxidante
16 09 01* permangana?i, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* croma?i, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. ap? oxigenat?
16 09 04* substan?e oxidante, f?r? alte specifica?ii
16 10 de?euri lichide apoase destinate trat?rii în afara unit??ii
16 10 01* de?euri lichide apoase cu con?inut de substan?e periculoase
16 10 02 de?euri lichide apoase, altele decât cele men?ionate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu con?inut de substan?e periculoase
16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03
16 11 de?euri de c?ptu?ire ?i refractare
16 11 01* materiale de c?ptu?ire ?i refractare pe baz? de carbon din procesele metalurgice, cu con?inut de substan?e periculoase
16 11 02 materiale de c?ptu?ire ?i refractare pe baz? de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01
16 11 03* alte materiale de c?ptu?ire ?i refractare din procesele metalurgice, cu con?inut de substan?e periculoase
16 11 04 materiale de c?ptu?ire ?i refractare din procesele metalurgice, altele decât cele men?ionate la 16 11 03
16 11 05* materiale de c?ptu?ire ?i refractare din procesele ne-metalurgice, cu con?inut de substan?e periculoase
16 11 06 materiale de c?ptu?ire ?i refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05
17 DE?EURI DIN CONSTRUC?II ?I DEMOL?RI (INCLUSIV P?MÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, c?r?mizi, ?igle ?i materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 c?r?mizi
17 01 03 ?igle ?i materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau frac?ii separate de beton, c?r?mizi, ?igle sau materiale ceramice cu con?inut de substan?e periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, c?r?mizi, ?igle ?i materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticl? ?i materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticl?
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticl?, materiale plastice sau lemn cu con?inut de sau contaminate cu substan?e periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huil? ?i produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu con?inut de gudron de huil?
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huil? ?i produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alam?
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier ?i o?el
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* de?euri metalice contaminate cu substan?e periculoase
17 04 10* cabluri cu con?inut de ulei, gudron sau alte substan?e periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 p?mânt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre ?i de?euri de la dragare
17 05 03* p?mânt ?i pietre cu con?inut de substan?e periculoase
17 05 04 p?mânt ?i pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 05* de?euri de la dragare cu con?inut de substan?e periculoase
17 05 06 de?euri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu con?inut de substan?e periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante ?i materiale de construc?ie cu con?inut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu con?inut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu con?inut de substan?e periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 ?i 17 06 03
17 06 05* materiale de construc?ie cu con?inut de azbest
17 08 materiale de construc?ie pe baz? de gips
17 08 01* materiale de construc?ie pe baz? de gips contaminate cu substan?e periculoase
17 08 02 materiale de construc?ie pe baz? de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09 alte de?euri de la construc?ii ?i demol?ri
17 09 01* de?euri de la construc?ii ?i demol?ri cu con?inut de mercur
17 09 02* de?euri de la construc?ii ?i demol?ri cu con?inut de PCB (de ex: cleiuri cu con?inut de PCB, du?umele pe baz? de r??ini cu con?inut de PCB, elemente cu cleiuri de glazur? cu PCB, condensatori cu con?inut de PCB)
17 09 03* alte de?euri de la construc?ii ?i demol?ri (inclusiv amestecuri de de?euri) cu con?inut de substan?e periculoase
17 09 04 amestecuri de de?euri de la construc?ii ?i demol?ri, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 ?i 17 09 03
18 DE?EURI REZULTATE DIN ACTIVIT??ILE UNIT??ILOR SANITARE ?I DIN ACTIVIT??I VETERINARE ?I/SAU CERCET?RI CONEXE (cu excep?ia de?eurilor de la prepararea hranei în buc?t?rii sau restaurante, care nu au leg?tur? direct? cu activitatea sanitar?)
18 01 de?euri rezultate din activit??ile de prevenire, diagnostic ?i tratament desf??urate în unit??ile sanitare
18 01 01 obiecte ascu?ite (cu excep?ia 18 01 03)
18 01 02 fragmente ?i organe umane, inclusiv recipien?i de sânge ?i sânge conservat (cu excep?ia 18 01 03)
18 01 03* de?euri a c?ror colectare ?i eliminare fac obiectul unor m?suri speciale privind prevenirea infec?iilor
18 01 04 de?euri a c?ror colectare ?i eliminare nu fac obiectul unor m?suri speciale privind prevenirea infec?iilor (de ex: îmbr?c?minte, aparate gipsate, lenjerie, îmbr?c?minte disponibil?, scutece)
18 01 06* chimicale constând din sau con?inând substan?e periculoase
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
18 01 08* medicamente citotoxice ?i citostatice
18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
18 01 10* de?euri de amalgam de la tratamentele stomatologice
18 02 de?euri din unit??ile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament ?i prevenire a bolilor
18 02 01 obiecte ascu?ite (cu excep?ia 18 02 02)
18 02 02* de?euri a c?ror colectare ?i eliminare fac obiectul unor m?suri speciale pentru prevenirea infec?iilor
18 02 03 de?euri a c?ror colectare ?i eliminare nu fac obiectul unor m?suri speciale pentru prevenirea infec?iilor
18 02 05* chimicale constând din sau con?inând substan?e periculoase
18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
18 02 07* medicamente citotoxice ?i citostatice
18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
19 DE?EURI DE LA INSTALA?II DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STA?IILE DE EPURARE A APELOR UZATE ?I DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU AP? ?I UZ INDUSTRIAL
19 01 de?euri de la incinerarea sau piroliza de?eurilor
19 01 02 materiale feroase din cenu?ile de ardere
19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
19 01 06* de?euri lichide apoase de la epurarea gazelor ?i alte de?euri lichide apoase
19 01 07* de?euri solide de la epurarea gazelor
19 01 10* c?rbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 01 11* cenu?i de ardere ?i zguri cu con?inut de substan?e periculoase
19 01 12 cenu?i de ardere ?i zguri, altele decât cele men?ionate la 19 01 11
19 01 13* cenu?i zbur?toare cu con?inut de substan?e periculoase
19 01 14 cenu?i zbur?toare, altele decât cele men?ionate la 19 01 13
19 01 15* praf de cazan cu con?inut de substan?e periculoase
19 01 16 praf de cazan, altul decât cel men?ionat la 19 01 15
19 01 17* de?euri de piroliz? cu con?inut de substan?e periculoase
19 01 18 de?euri de piroliz?, altele decât cele men?ionate la 19 01 17
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99 alte de?euri nespecificate
19 02 de?euri de la tratarea fizico-chimic? a de?eurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 de?euri preamestecate con?inând numai de?euri nepericuloase
19 02 04* de?euri preamestecate con?inând cel pu?in un de?eu periculos
19 02 05* n?moluri de la tratarea fizico-chimic? cu con?inut de substan?e periculoase
19 02 06 n?moluri de la tratarea fizico-chimic?, altele decât cele specificate la 19 02 05
19 02 07* ulei ?i concentrate de la separare
19 02 08* de?euri lichide combustibile cu con?inut de substan?e periculoase
19 02 09* de?euri solide combustibile cu con?inut de substan?e periculoase
19 02 10 de?euri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 ?i 19 02 09
19 02 11* alte de?euri cu con?inut de substan?e periculoase
19 02 99 alte de?euri nespecificate
19 03 de?euri stabilizate/solidificate4
____________
4 Procesele de stabilizare modific? periculozitatea componentelor de?eului ?i astfel transform? un de?eu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimb? numai starea fizic? a de?eului (de exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, f?r? a schimba propriet??ile chimice ale de?eului.
19 03 04* de?euri încadrate ca periculoase, par?ial5 stabilizate
____________
5 Un de?eu este considerat par?ial stabilizat dac? dup? procesul de stabilizare, componen?ii periculo?i care nu au fost transforma?i complet în unii nepericulo?i pot fi elibera?i în mediu pe termen scurt, mediu ?i lung.

19 03 05 de?euri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
19 03 06* de?euri încadrate ca periculoase, solidificate
19 03 07 de?euri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
19 04 de?euri vitrificate ?i de?euri de la vitrificare
19 04 01 de?euri vitrificate
19 04 02* cenu?? zbur?toare sau alte de?euri de la epurarea gazelor de ardere
19 04 03* faza solid? nevitrificat?
19 04 04 de?euri lichide apoase de la vitrificarea de?eurilor
19 05 de?euri de la tratarea aerob? a de?eurilor solide
19 05 01 frac?iunea necompostat? din de?eurile municipale ?i asimilabile
19 05 02 frac?iunea necompostat? din de?eurile animaliere ?i vegetale
19 05 03 compost f?r? specificarea provenien?ei
19 05 99 alte de?euri nespecificate
19 06 de?euri de la tratarea anaerob? a de?eurilor
19 06 03 faza lichid? de la tratarea anaerob? a de?eurilor municipale
19 06 04 faza fermentat? de la tratarea anaerob? a de?eurilor municipale
19 06 05 faza lichid? de la tratarea anaerob? a de?eurilor animale ?i vegetale
19 06 06 faza fermentat? de la tratarea anaerob? a de?eurilor animale ?i vegetale
19 06 99 alte de?euri nespecificate
19 07 levigate din halde
19 07 02* levigate din depozite de de?euri cu con?inut de substan?e periculoase
19 07 03 levigate din depozite de de?euri, altele decât cele specificate la 19 07 02
19 08 de?euri nespecificate de la sta?iile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 de?euri re?inute pe site
19 08 02 de?euri de la deznisipatoare
19 08 05 n?moluri de la epurarea apelor uzate or??ene?ti
19 08 06* r??ini schimb?toare de ioni saturate sau epuizate
19 08 07* solu?ii sau n?moluri de la regenerarea r??inilor schimb?toare de ioni
19 08 08* de?euri ale sistemelor cu membran? cu con?inut de metale grele
19 08 09 amestecuri de gr?simi ?i uleiuri de la separarea amestecurilor ap?/ulei din sectorul uleiurilor ?i gr?similor comestibile
19 08 10* amestecuri de gr?simi ?i uleiuri de la separarea amestecurilor ap?/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
19 08 11* n?moluri cu con?inut de substan?e periculoase de la epurarea biologic? a apelor reziduale industriale
19 08 12 n?moluri de la epurarea biologic? a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11
19 08 13* n?moluri cu con?inut de substan?e periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
19 08 14 n?moluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13
19 08 99 alte de?euri nespecificate
19 09 de?euri de la potabilizarea apei pentru consum sau ob?inerea apei pentru uz industrial
19 09 01 de?euri solide de la filtrarea primar? ?i separarea cu site
19 09 02 n?moluri de la limpezirea apei
19 09 03 n?moluri de la decarbonatare
19 09 04 c?rbune activ epuizat
19 09 05 r??ini schimb?toare de ioni saturate sau epuizate
19 09 06 solu?ii ?i n?moluri de la regenerarea schimb?torilor de ioni
19 09 99 alte de?euri nespecificate
19 10 de?euri de la m?run?irea de?eurilor cu con?inut de metale
19 10 01 de?euri de fier ?i o?el
19 10 02 de?euri neferoase
19 10 03* frac?ii de ?pan u?or ?i praf con?inând substan?e periculoase
19 10 04 frac?ii de ?pan u?or ?i praf, altele decât cele specificate la 19 10 03
19 10 05* alte frac?ii cu con?inut de substan?e periculoase
19 10 06 alte frac?ii decât cele specificate la 19 10 05
19 11 de?euri de la regenerarea uleiurilor
19 11 01* argile de filtrare epuizate
19 11 02* gudroane acide
19 11 03* de?euri lichide apoase
19 11 04* de?euri de la sp?larea combustibililor cu baze
19 11 05* n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii cu con?inut de substan?e periculoase
19 11 06 n?moluri de la epurarea efluen?ilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05
19 11 07* de?euri de la sp?larea gazelor de ardere
19 11 99 alte de?euri nespecificate
19 12 de?euri de la tratarea mecanic? a de?eurilor (ele ex. sortare, m?run?ire, compactare, granulare) nespecificate în alt? pozi?ie a catalogului 19 12 01 hârtie ?i carton
19 12 02 metale feroase
19 12 03 metale neferoase
19 12 04 materiale plastice ?i de cauciuc
19 12 05 sticl?
19 12 06* lemn cu con?inut de substan?e periculoase
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)
19 12 10 de?euri combustibile (rebuturi de deriva?i de combustibili)
19 12 11* alte de?euri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic? a de?eurilor cu con?inut de substan?e periculoase
19 12 12 alte de?euri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic? a de?eurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
19 13 de?euri de la lucr?ri de remediere a solului ?i apelor subterane
19 13 01* de?euri solide de la remedierea solului cu con?inut de substan?e periculoase
19 13 02 de?euri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01
19 13 03* n?moluri de la remedierea solului cu con?inut de substan?e periculoase
19 13 04 n?moluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03
19 13 05* n?moluri de la remedierea apelor subterane cu con?inut de substan?e periculoase
19 13 06 n?moluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05
19 13 07* de?euri lichide apoase ?i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu con?inut de substan?e periculoase
19 13 08 de?euri lichide apoase ?i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07
20 DE?EURI MUNICIPALE ?I ASIMILABILE DIN COMER?, INDUSTRIE, INSTITU?II, INCLUSIV FRAC?IUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 frac?iuni colectate separat (cu excep?ia 15 01)
20 01 01 hârtie ?i carton
20 01 02 sticl?
20 01 08 de?euri biodegradabile de la buc?t?rii ?i cantine
20 01 10 îmbr?c?minte
20 01 11 textile
20 01 13* solven?i
20 01 14* acizi
20 01 15* baze
20 01 17* substan?e chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente ?i alte de?euri cu con?inut de mercur
20 01 23* echipamente abandonate cu con?inut de CFC (clorofluorocarburi)
20 01 25 uleiuri ?i gr?simi comestibile
20 01 26* uleiuri ?i gr?simi, altele decât cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi ?i r??ini con?inând substan?e periculoase
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi ?i r??ini, altele decât cele specificate la 20 01 27
20 01 29* detergen?i cu con?inut de substan?e periculoase
20 01 30 detergen?i, al?ii decât cei specifica?i la 20 01 29
20 01 31* medicamente citotoxice ?i citostatice
20 01 32 medicamente, altele decât cele men?ionate la 20 01 31
20 01 33* baterii ?i acumulatori inclu?i în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 ?i baterii ?i acumulatori nesorta?i con?inând aceste baterii
20 01 34 baterii ?i acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
20 01 35* echipamente electrice ?i electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 ?i 20 01 23 cu con?inut de componen?i
periculo?i6
____________
6 Componentele periculoase de la echipamentele electrice ?i electronice pot include acumulatorii ?i bateriile men?ionate la 16 06 ?i notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau alt? sticl? activat?.

20 01 36 echipamente electrice ?i electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 ?i 20 01 35
20 01 37* lemn cu con?inut de substan?e periculoase
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 de?euri de la cur??atul co?urilor
20 01 99 alte frac?ii, nespecificate
20 02 de?euri din gr?dini ?i parcuri (incluzând de?euri din cimitire)
20 02 01 de?euri biodegradabile
20 02 02 p?mânt ?i pietre
20 02 03 alte de?euri nebiodegradabile
20 03 alte de?euri municipale
20 03 01 de?euri municipale amestecate
20 03 02 de?euri din pie?e
20 03 03 de?euri stradale
20 03 04 n?moluri din fosele septice
20 03 06 de?euri de la cur??area canaliz?rii

 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact


S C ECO RECYCLING CNE SRL

Inr. Reg. Com. Nr. J35/2168/2012
C.U.I. RO 30638079
Sediu: Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174
Depozit : Dudestii Noi, zona Ind. FN,Timis
Email : ecorecycling.c.n.e@gmail.com
Contact :0040 767 888 810